Polityka prywatności

Obowiązuje od 23 maja 2018 r.

 

Szkoła Języków Obcych Green School Agnieszka Worwąg dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z usług sklepu obozy.greenschool.pl/sklep

W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności.

 

Polityka Prywatności określa to, w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.

1. SŁOWNIK POJĘĆ UŻYWANYCH W TREŚCI POLITYKI:

Szkoła Języków Obcych Green School, my, nasze – Szkoła Języków Obcych Green School Agnieszka Worwąg z siedzibą przy ul. Kościuszki 10, 42-100 Kłobuck.

Nasi klienci – klienci Szkoły Języków Obcych Green School, którym szkoła świadczy usługi 

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada aktualną umowę z Green School Szkoła Języków Obcych Agnieszka Worwąg

Potencjalny Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która jest zainteresowana ofertą Szkoły Języków Obcych Green School

Ty, Twój – odpowiednio Klient lub Potencjalny Klient

sklep – obozy.greenschool.pl/sklep

 

2. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH i JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Szkoła Języków Obcych Green School jest administratorem Twoich danych osobowych, które przekazałaś/-eś nam poprzez wypełnienie formularzy zawartych na stronie lub w formie papierowej.

 

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość na adres szkola@greenschool.pl.

 

3. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

W celu przekazania Ci jak najbardziej przejrzystej informacji, pogrupowaliśmy te informacje odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych.

ZAPYTANIE O OFERTĘ

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym, to znaczy adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu i dane, które dobrowolnie podajesz nam w treści zapytania.

Podstawa prawna. Przygotowanie i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

ZAWARCIE UMOWY

Rodzaje umów: umowa na świadczenie usług 

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu zgłoszeniowym, to znaczy adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu i dane, które dobrowolnie podajesz nam w treści zapytania.

Podstawa prawna. Przygotowanie i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

STATYSTYKA KORZYSTANIA ZE STRONY:

Zakres danych. W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności na naszej stronie, takie jak: odwiedzane strony i podstron oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z naszej strony oraz na poprawie oferty usług.

ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW, ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zakres danych. W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Klientami oraz Potencjalnymi Klientami, opartych na rzetelności i lojalności.

BADANIE TWOJEJ SATYSFAKCJI

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące: adres email oraz informację o dacie wysłanej wiadomości, jak również Twoje odpowiedzi na przygotowane przez nas pytania, zawarte w ankietach i formularzach wykorzystywanych do badania satysfakcji.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie dopasowania i jakości usług oraz dokonaniu oceny satysfakcji Klientów i Potencjalnych Klientów.

MARKETING NASZYCH USŁUG

Zakres danych. W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie podczas wypełnienie formularza na stronie oraz dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisach, rejestrowane i przechowywane. Dane dotyczące aktywności dotyczą w szczególności takich danych jak: historia wyszukiwania, kliknięcia na stronie, odwiedziny na stronie głównej i podstronach, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją mailową z Tobą.

Podstawa prawna. Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu naszych produktów i usług.

 

4. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

Pracownikom firmy Szkoły Języków Obcych Green School

Udostępniamy twoje dane naszym pracownikom i współpracownikom, aby mogli się z Tobą skontaktować, w celu na jaki wyraziłeś zgodę.

Dostawcy usług

Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy. Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy). Wykaz dostawców, z których usług korzystamy, znajdziesz tutaj:

– biuro rachunkowe,

– program do zarządzania szkołą,

– firma ubzepieczeniowa,

– właściciele ośrodkow wypoczynkowych (w przypadku obozów językowych),

– landingi.com

– mailerlite.com

Wykaz jest na bieżąco aktualizowany.

 

Podmioty przetwarzające. Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu w chmurze obliczeniowej, dostarczają nam systemy do marketingu online, do wyświetlania powiadomień web push, do wysyłki wiadomości email, do analizy ruchu na stronie, do analizy skuteczności kampanii marketingowych.

 

Organy państwowe

Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

5. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

 

Okres przechowywania twoich danych zależy od celu:

rekrutacyjnym – Twoje dane będą u nas przez okres 360 dni lub jeśli wyraziłeś zgodę na udział w dalszych rekrutacjach – na okres 36 miesięcy od dnia zgłoszenia.

ofertowym – przez okres 12 miesięcy

nawiązania umowy – od dnia zgłoszenia do czasu 24 miesięcy od dnia zakończenia umowy

marketingu naszych usług i produktów – przez okres 24 miesięcy

w pozostałych celach wymienionych w pkt. 3 niniejszej polityki- przez okres 12 miesięcy.

6. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na adres szkola@greenschool.pl

 

Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie przesłania formularza, jak również danych, które udostępniłeś nam przesyłając wiadomość e-mail. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą (np. możliwości udziału w dalszych rekrutacjach lub otrzymywania informacji handlowych).

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (marketing naszych usług, prowadzenie statystyki korzystania ze strony czy badanie satysfakcji).

Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłaś/-eś sprzeciw.

Podstawa prawna: art. 21 RODO

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

a) wycofałaś/-eś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;

b) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

c) wniosłaś/-eś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;

d) wniosłaś/-eś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania ze strony i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny;

e) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz to uczynić np. w następujących przypadkach:

a) gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

b) gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;

c) gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie w zakładce Ustawienia (Prywatność). W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie pdf.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 90 dni po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu 90 dni, spełnimy je w ciągu kolejnego miesiąca informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

7. W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Stosujemy nowoczesne rozwiązania chmurowe, programy antywirusowe i zapory ogniowe, a także zabezpieczamy nasze telekomunikacyjne urządzenia końcowe przed dostępem osób nieuprawnionych.

 

8PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

Nie przekazujemy Twoich danych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych, chyba że stanie się to jego obowiązkiem ze względu na przepisy prawa.

 

9. INFORMACJE O ZAITOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU

Nie dokonujemy profilowania Twoich danych osobowych ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

10W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES?

W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na naszych stronach internetowych. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.

 

Używamy plików cookies, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z naszej strony, ale ułatwiają korzystanie z niej i umożliwiają:

– zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy,

– przywrócenie sesji użytkownika,

– zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w produkcie,

– sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo,

– ustawienie preferowanego języka, waluty, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę ze stroną,

– przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania,

– wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów,

– wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania.

 

Korzystamy również z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:

– monitorowanie ruchu na naszej stronie,

– zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów,

– ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszej strony (potrzebne do analizy korzystania z niej),

– integracja z portalem społecznościom.

 

Wśród podmiotów tych w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zaliczamy np. Google Analytics (więcej informacji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: tools.google.com).

 

Możesz zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez nas lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Musisz jednak wiedzieć, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez naszą stronę mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranego produktu.

 

Bez Twojej wyraźniej zgody nie łączymy danych osobowych (imię, adres itd.) z danymi zapisanymi w używanych przez siebie plikach cookie.

 

Aktywacja i deaktywacja plików cookie w popularnych przeglądarkach internetowych:

 

Internet Explorer firmy Microsoft:
„Narzędzia” › „Opcje internetowe” › „Prywatność” › „Ustawienia/Zaawansowane …” › „Pliki cookie/Zaakceptuj”

 

Opera:
„Narzędzia” › „Preferencje…” › „Zaawansowane” › „Ciasteczka/Akceptuj ciasteczka”

 

Mozilla Firefox:
„Narzędzia” › „Opcje…” › „Prywatność” › „Ciasteczka/Akceptuj ciasteczka”

 

Google Chrome:
„Ustawienia Google Chrome” (Symbol z kluczykiem) › „Opcje” › „Dla zaawansowanych” › „Prywatność” › „Ustawienia treści” › „Pliki cookie” › „Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie (zalecane)”

 

Apple Safari:
„Preferencje” › „Ochrona” › „Akceptuj pliki cookie: zawsze”.

 

W przypadku chęci deaktywacji plików cookie, należy ostatnią czynność wykonać w odwrotny sposób, np. jeśli jest zaznaczona opcja „akceptuj”, należy ją odznaczyć.

 

Logi dostępowe

Zbieramy informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej przez jej użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z nami. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak, żadnych danych pozwalających na Twoją identyfikację (określenie tożsamości).

 

Musisz wiedzieć, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika naszej strony na żądanie uprawnionych do tego – w oparciu obowiązujące przepisy prawne – organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

 

Informujemy również, iż ilekroć realizujemy swój prawnie uzasadniony interes, każdorazowo rozważamy wpływ przetwarzanych danych osobowych na osoby, których te dane dotyczą. Nigdy nie przetwarzamy większej ilości danych niż tylko ta, która jest niezbędna do wykonania usługi ani w przypadku, gdyby miałoby to negatywny wpływ na te osoby.

 

 

11. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na naszej stronie www.greenschool.pl, a w przypadku bardzo istotnych zmian, prześlemy ci ją na maila.