Regulamin sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W OBOZACH JĘZYKOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ SZKOŁĘ JĘZYKÓW OBCYCH „GREEN SCHOOL” Agnieszka Worwąg obowiązujący od 11.12.2019

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem jest Szkoła Języków Obcych Green School Agnieszka Worwąg, zwana dalej „Organizatorem”.Dane Organizatora: Szkoła Języków Obcych Green School Agnieszka Worwąg, ul. Kościuszki 10, 42-100 Kłobuck, NIP: 574-184-61-87, REGON: 240427764, organizator jest wpisany do Rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych Marszałka Województwa Śląskiego pod nr 405.2. Prawa i obowiązki Uczestników obozu językowego oraz Organizatora określają przepisy niniejszego Regulaminu, Ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93, tekst jednolity), Ustawy z dn. 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. 2017 poz. 2361, tekst jednolity).

 

II. ZAWARCIE UMOWY

1. Zawarcie umowy o udział w obozie językowym zwanej dalej Umową pomiędzy Klientem, a Organizatorem następuje w momencie:a) podpisania Umowy przez Klienta lub osobę występującą w jego imieniu i przedstawiciela Organizatora lub autoryzowanego agenta turystycznego albob) dokonania przez Klienta rezerwacji telefonicznie, osobiście w siedzibie szkoły lub poprzez formularz rezerwacji na stronie obozy.greenschool.pl. Po dokonaniu rezerwacji przez formularz rezerwacji, zostanie ona potwierdzona telefonicznie przez Organizatora lub jego przedstawiciela.

2. Wraz z dokonaniem rezerwacji lub podpisaniem Umowy Klient zobowiązany jest w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia dokonać zadatku w wysokości 300 zł. Pozostałą kwotę należną za udział w obozie językowym klient uiszcza według harmonogramu wpłat podanego w umowie lub uiszcza jednorazowo w osobiście lub przelewem na konto o nr 72 1140 2004 0000 3502 4348 8028

3. Brak zapłaty w terminach określonych powyżej może powodować anulowanie Umowy.

 

III. PRZENIESIENIE UPRAWNIEŃ I PRZEJĘCIE OBOWIĄZKÓW

1. Klient może bez zgody Organizatora wypoczynku przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w obozie językowym wszystkie przysługujące mu z tytułu niniejszej Umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej Umowy obowiązki.

2. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa w ust. 1, jest skuteczne wobec Organizatora wypoczynku, jeżeli zostanie o tym zawiadomiony pisemnie lub poprzez wiadomość e-mail nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem obozu językowego.

3. Jeżeli przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o których mowa w ust. 1, będzie się wiązać z dodatkowymi kosztami, Organizator wypoczynku może żądać ich zapłaty (prawo żądania rzeczywistych kosztów poniesionych przez Organizatora wypoczynku na skutek przeniesienia Umowy). W takim wypadku Organizator wypoczynku wskaże wyżej wymienione koszty Klientowi.

4. Za nieuiszczoną część Wynagrodzenia oraz koszty poniesione przez Organizatora wypoczynku w wyniku zmiany Uczestnika, osoba przejmująca uprawnienia oraz Klient odpowiadają solidarnie.

 

IV. ZMIANA UMOWY, ODWOŁANIE OBOZU JĘZYKOWEGO, REZYGNACJA Z UDZIAŁU W OBOZIE JĘZYKOWYM

1. W razie wystąpienia po stronie Organizatora okoliczności zmuszających Organizatora, z przyczyn od niego niezależnych, do zmiany głównych właściwości usług turystycznych, poinformuje on niezwłocznie, przed rozpoczęciem obozu językowego, Podróżnego o treści zmian. Podróżny, po uzyskaniu informacji od Organizatora, obowiązany jest w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o zmianie Umowy, poinformować Organizatora czy przyjmuje proponowaną zmianę Umowy, odstępuje od zawartej Umowy za zwrotem wniesionych przez niego opłat albo odstępuje od Umowy i przyjmuje zastępcy obóz językowy, jeśli jest oferowana.

2. Organizator nie zastrzega sobie prawa do podwyższenia ceny. Uczestnik nie ma prawa do obniżki ceny, jeżeli obniżyły się odpowiednie koszty.

3. Jeżeli Podróżny nie rozpoczął udziału w obozie językowym w wyznaczonym terminie bez winy Organizatora, Organizator nie ma obowiązku zapewnienia Podróżnemu przejazdu w celu umożliwienia wzięcia udziału w obozie językowym.

4. Rezygnacja z udziału w obozie językowym (odstąpienie od umowy) może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego oświadczenia złożonego bezpośrednio u Organizatora.

5. W przypadku obozu językowego z dojazdem autokarem, przy małej ilości uczestników, Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany środka transportu z autokaru na bus (klimatyzacja, dvd, uchylne siedzenia). Organizator nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia autokarów i transferów spowodowane czynnikami niezależnymi od biura (warunki atmosferyczne, przejścia graniczne, strajki itp.).

6. W przypadku sprzedaży internetowej Klient może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni.

7. Klient może odstąpić od umowy w każdej chwili za uiszczeniem opłaty równej Wynagrodzeniu Organizatora wypoczynku. Jeżeli prawo do odstąpienia realizowane jest w momencie, gdy nie wszystkie koszty organizacji obozu zostały poniesione, wskazana w zdaniu pierwszym opłata zostanie pomniejszona o zaoszczędzone koszty Organizatora wypoczynku, w wysokości przypadającej na Uczestnika. Opłata podlega potrąceniu z wpłat dokonanych przez Klienta do momentu złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

8. Postanowień ust. 1 nie stosuje się, gdy Podróżny odstąpił od Umowy przed rozpoczęciem obozu językowego z uwagi na wystąpienie nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację obozu językowego lub przewóz uczestników do miejsca docelowego.

9. Organizator wypoczynku zastrzega sobie prawo do odwołania obozu językowego z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń. Odwołanie obozu językowego z tego powodu może nastąpić najpóźniej 30 dni przed rozpoczęciem obozu.

10. W przypadkach określonych w puncie 8, Podróżnemu nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie z tytułu rozwiązanej Umowy.

11. Zwrot kosztów dokonywany jest przez Organizatora lub agenta, który w imieniu Organizatora dokonuje sprzedaży w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o rezygnacji lub rozwiązania Umowy.

 

V. UBEZPIECZENIE UCZESTNIKÓW OBOZU JĘZYKOWEGO

1. W przypadku krajowych obozów językowych Organizator na mocy zawartej z SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. umowy generalnej ubezpieczenia nr M 515164 z dnia 29.12.2018 r., oświadcza, że każdy uczestnik obozu językowego jest zgłoszony do SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. i zgodnie z postanowieniami umowy generalnej objęty jest ubezpieczeniem Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Rodzaj i zakres ubezpieczenia przedstawiony jest w Umowie o udział w obozie językowym.

2. Uczestnicy krajowych obozów językowych ubezpieczeni zostają w firmie SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., na kwotę 5000 zł od następstw nieszczęśliwych wypadków.

3. W przypadku krajowych obozów językowych Klient oświadcza za siebie i za innych Uczestników obozu językowego, w imieniu których dokonuje zakupu i płatności za obóz językowy, że przed zawarciem Umowy o udział w obozie językowym otrzymał i zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. (zatwierdzonych uchwałą Nr 6/Z/2015 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 16.02.2015 r., zmienionych aneksem nr 1 z dnia 15.12.2015 r.) oraz z Kartą Produktu Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.

4. W przypadku zagranicznych obozów językowych Organizator na mocy zawartej z SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. umowy generalnej ubezpieczenia nr M 515164 z dnia 29.12.2012 r., oświadcza, że każdy uczestnik obozu językowego jest zgłoszony do SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. i zgodnie z postanowieniami umowy generalnej objęty jest ubezpieczeniem SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podróże. Rodzaj i zakres ubezpieczenia przedstawiony jest w Umowie o udział w obozie językowym.

5. Uczestnicy zagranicznych obozów językowych ubezpieczani zostają w firmie SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., na kwotę 20.000 euro od kosztów leczenia, 15000 zł od następstw nieszczęśliwych wypadków, 6000 euro od kosztów ratownictwa oraz od utraty bagażu na kwotę 1000zł lub w innej firmie ubezpieczeniowej, jeżeli Umowa o udział w obozie językowym wskazuje inaczej. Ubezpieczenie nie zawiera zwyżki za choroby przewlekłe.

6. W przypadku zagranicznych obozów językowych Uczestnik oświadcza za siebie i za innych Uczestników obozu językowego, w imieniu których dokonuje zakupu i płatności za obóz językowy, że przed zawarciem Umowy o Udział w obozie językowym otrzymał i zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. (zatwierdzone uchwałą Nr 4/Z/2018 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 31.01.2018 r.) oraz z Kartą Produktu Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.

7. Uczestnik ma możliwość do maksymalnie 5 dni od dokonania rezerwacji wykupienia za pośrednictwem Organizatora dodatkowego ubezpieczenia w SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. od kosztów rezygnacji uczestnictwa w imprezie z przyczyn losowych, takich jak np. nieszczęśliwy wypadek, nagłe zachorowanie, przedwczesny poród, śmierć osoby bliskiej czy poważna szkoda w mieniu ubezpieczonego. Ogólne warunki tego ubezpieczenia, tj. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.) są dostępne u Organizatora oraz na jego stronie internetowej. Uczestnik może dokonać zakupu takiego ubezpieczenia we własnym zakresie poza Organizatorem i u innego ubezpieczyciela.

8. W przypadku zakupu dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji uczestnictwa w imprezie za pośrednictwem Organizatora w SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. Uczestnik oświadcza za siebie i za innych Uczestników obozu językowego, w imieniu których dokonuje zakupu ubezpieczenia, że otrzymał i zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. (zatwierdzone uchwałą Nr 48/Z/2018 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 30.08.2018 r.) oraz z Kartą Produktu Ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.

9. Ubezpieczony wyraża zgodę na udostępnienie SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych dokumentacji medycznej oraz przez NFZ nazw i adresów świadczeniodawców (a także zwalnia lekarzy w kraju i za granicą z tajemnicy lekarskiej) w celu ustalenia prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia. Zgoda jest ważna pod warunkiem zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego.

10. Dane Ubezpieczonych będą udostępnione do SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z siedzibą przy ul. Przyokopowej 31 w Warszawie, w celu realizacji umowy ubezpieczenia. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych przez SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. znajduje się na stronie www.signal-iduna.pl/przetwarzanie-danych-osobowych.

 

VI. OBOWIĄZKI KLIENTA I UCZESTNIKA

1. Klient obowiązany jest dostarczyć Organizatorowi wypełnioną kartę kwalifikacyjną Uczestnika minimum 14 dni przed rozpoczęciem obozu.

2. Uczestnik obowiązany jest na miejscu zbiórki posiadać: odpowiedni dokument tożsamości uprawniający Uczestnika do przekroczenia granicy z danym państwem (zgodnie z przepisami kraju docelowego i krajów tranzytowych – odpowiednio dowód osobisty lub paszport). Powyższy obowiązek posiadania ważnego dokumentu podróży dotyczy również dzieci – bez względu na wiek.

3. Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować Organizatora wypoczynku o wszelkich niedogodnościach stwierdzonych w trakcie realizacji obozu językowego, telefonicznie pod numerem telefonu 500-416-222 lub poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mail: szkola@greenschool.pl (w dni robocze) pod numerem tel: 518-474-115 lub poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mail: agnieszka.worwag@greenschool.pl (dni inne niż robocze).

4. W przypadku obozów autokarowych każdy Uczestnik może zabrać jeden bagaż o wadze do 20 kg + bagaż podręczny w autokarze o wadze do 5 kg.

5. W celu sprawnego przebiegu obozu Uczestnik zobowiązany jest stosować się do zaleceń pilota grupy, przestrzegać regulaminu obozu, punktualności oraz informować kierownika lub wychowawcę o zamiarze oddalenia się od grupy.

 

VII. REKLAMACJE, SZKODY

1. Reklamacje w sprawie świadczeń winny być składane na piśmie.

2. Składając reklamację Klient winien uzyskać podpis organizatora wypoczynku na piśmie reklamacyjnym.

3. Organizator ponosi odpowiedzialność za wykonanie usługi obozu językowego objętych Umową. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Organizatora lub jego przedstawiciela o niezgodności usług z zawartą Umową.

4. Jeżeli którykolwiek element Umowy nie jest wykonywany zgodnie z jej postanowieniami, Organizator wypoczynku usuwa niezgodność, chyba że jest to niemożliwe albo wiąże się z kosztami, które są niewspółmiernie wysokie w stosunku do zakresu niezgodności i wartości usług, których one dotyczą.

5. Organizator, który w czasie trwania danej imprezy nie wykonuje przewidzianych w Umowie usług stanowiących istotną część tej imprezy, jest obowiązany, bez obciążania podróżnego dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze.

6. Pilot oraz rezydent nie są upoważnieni do uznawania roszczeń.

7. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za szkody materialne wyrządzone przez Uczestnika w trakcie obozu, w szczególności w mieniu Ośrodka, jego wyposażeniu oraz otoczeniu, tj. ogrodzie, czy też za uszkodzenia autokaru/busa.

8. Reklamacje można składać w siedzibie firmy – Szkoła Języków Obcych „Green School” ul. Kościuszki 10, 42-100 Kłobuck.

9. Reklamacje będą rozpatrzone w ciągu 30 dni.

 

VIII. OCHRONA PRZED NIEWYPŁACALNOŚCIĄ

Organizator posiada w SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa, tel. 22 505 61 00 gwarancję ubezpieczeniową nr M 515164 z dnia 29.12.2018 r. Podróżni mogą kontaktować się z tym podmiotem lub, w odpowiednich przypadkach, z właściwym organem, czyli Marszałkiem Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, tel. 32 77 40 978, e-mail: gospodarka@slaskie.pl 

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem podawanych przez Osobę zgłaszającą danych osobowych jest Green School Szkoła Języków Obcych, ul. Kościuszki 10, 42-100 Kłobuck.

2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail – szkola@greenschool.pl

3. Za poprawność podanych danych osobowych Podróżnych odpowiada w pełni Osoba zgłaszająca – zawierająca Umowę.

4. Administratorem udostępnionych danych osobowych będzie Agnieszka Worwąg prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Szkoła Języków Obcych „Green School” Agnieszka Worwąg z siedzibą w Kłobucku, ul. Kościuszki 10.4. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO.

5. Podane dane osobowe Podróżnych przetwarzane są w celu: a) podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; b) wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; c) dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; d) marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; e) marketingowym, o ile Osoba zgłaszająca wyraziła na to zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; f) w celu monitorowania jakości świadczonych usług, w ramach prowadzonych ankiet, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

6. Podane dane osobowe, w zależności od celu ich przetwarzania będą przetwarzane przez Administratora:a) przez czas trwania umowy, b) przez czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują ich przetwarzanie c) przez czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,d) do momentu wycofania zgody.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub realizacji umowy.

8. Podane dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane innym podmiotom, takim jak przewoźnicy, obiekty noclegowe, towarzystwa ubezpieczeniowe wyłączenie w celu realizacji umowy lub wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO.

9. Uczestnik oraz Klient posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych.

10. Uczestnik oraz Klient posiadają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.11. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ewentualne spory powstałe w związku z wykonaniem umowy, strony będą rozstrzygały polubownie, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia przez właściwy sąd powszechny.

2. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) (Dz.Urz. UE L 165 z 18.06.2013, str. 1). informujemy, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

3. Stosownie do ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. poz. 1823) informujemy, że za obopólną zgodą, wszelkie spory w związku z wykonaniem umowy mogą być rozstrzygane w drodze pozasądowych metod rozwiązywania sporów.

 

X. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY i UCZESTNICTWA – WARUNKI OGÓLNE

1. Dokonując wpłaty zadatku lub całości na poczet zarezerwowanego obozu językowego Klient potwierdza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Uczestnictwa zwanymi dalej OWSiU.

2. Obowiązkiem zgłaszającego jest sprawdzenie czy dane osobowe podane w rezerwacji są prawidłowe.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy jeżeli jest ono spowodowane:

1) działaniem lub zaniechaniem Klienta,

2) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,

3) siłą wyższą.

4. Klient zobowiązany jest do wpłaty należności za obóz wg terminów wyszczególnionych w umowie uczestnictwa.

5. Brak którejkolwiek wpłaty w terminach wyszczególnionym w umowie traktowane jest jako rezygnacja. Sprzedawca w takim przypadku nie jest zobowiązany do zawiadomienia o tym fakcie Klienta. 

6. Uczestnik może zrezygnować z udziału w obozie, lecz rezygnacja może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień jej wpływu do Sprzedawcy listem poleconym na adres: Green School Szkoła Języków Obcych, ul. Kościuszki 10, 42-100 Kłobuck.

7. Zwrotu należności w przypadku rezygnacji lub całości w przypadku odwołania kolonii/obozu dokonuje się w terminie 30 dni od daty rezygnacji lub odwołania obozu, a od zwracanych kwot nie przysługują odsetki. 

8. Organizator nie odpowiada za osobiste rzeczy pozostawione przez dzieci w ośrodku kolonijnym. Sprzedający nie ma obowiązku odsyłania tych rzeczy. O zwrot pozostawionych rzeczy można wystąpić bezpośrednio do danego ośrodka kolonijnego z prośbą o wysłanie płatnej paczki pod warunkiem, że rzeczy te zostały odnalezione i znajdują się w depozycie ośrodka. Zaleca się przed wyjazdem sporządzenia dla dziecka listy wszystkich rzeczy, które ze sobą zabiera aby w ostatnim dniu mogło sprawdzić czy wszystko zostało spakowane.

9. Faktury są wystawiane na życzenie – w takim przypadku należy wysłać maila z danymi na adres: szkola@greenschool.pl. W przypadku braku podania pełnych danych faktura nie zostanie wystawiona. 

10. Uczestnik obozu zobowiązany jest czynnie uczestniczyć w programie organizowanym przez wychowawców, stosować się do regulaminów oraz do poleceń wychowawców i kierownictwa.

11. Uczestnik powinien zabrać ze sobą niezbędny ekwipunek (odpowiednie ubrania, bieliznę osobistą, obuwie, przybory toaletowe itp.). Wykaz rzeczy, które będą potrzebne zostanie podany rodzicom na zebraniu przed obozem lub drogą mailową.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za sprzęt audio, inne rzeczy wartościowe uczestników oraz pieniądze nie oddane w depozyt wychowawcy kolonijnemu.

13. W przypadku spożywania alkoholu lub środków odurzających lub poważnego naruszenia regulaminu obozu, uczestnik zostanie wydalony z placówki wypoczynku na koszt własny a opiekun prawny zobowiązany może zostać do odebrania uczestnika z placówki wypoczynku w trybie pilnym (24 h) bez możliwości zwrotów z tytułu nie wykorzystanych świadczeń.

14. W przypadku zatajenia przez opiekuna prawnego poważnej choroby uczestnika, która wpłynie na bezpieczeństwo innych uczestników lub samego uczestnika – opiekun prawny zobowiązany może zostać do odebrania uczestnika z placówki wypoczynku w trybie pilnym (24 h) na koszt własny bez możliwości zwrotów z tytułu nie wykorzystanych świadczeń.

15. Uczestnik (rodzice lub opiekunowie) ponosi materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas pobytu na kolonii / obozie. Szkodę należy naprawić przed wyjazdem lub uregulować jej równowartość.

16. W przypadku zachorowania dziecka w czasie trwania obozu ustala się, że wszystkie leki kupowane są przez organizatora obozu na koszt Rodziców. Rodzice przekazują organizatorowi należności w ciągu 5 dni po zakończeniu obozu.